దివ్య ఖురాన్ సందేశం

దివ్య ఖురాన్ సందేశం 
Divya Quran Sandesham

Published by the King Fahd Complex for Printing of the holy Quran KFCPHQ, Madina

Translated by Dr Abdul Raheem Mohammed Moulana (heading the Department of Nephrology in the King Abdul Aziz Hospital in the holy city of Makkah)

http://abdurrahman.org/telugu/divyaquran/

Check Also

స్పెషల్ స్టొరీ: ఆపదలే ఆయుధం

‘‘అల్లాప్‌ా మీపై  ఉపకారం  చేశాడు.  ఆయన మీకు విశ్వాస సంపదను ప్రసాదించాడు’’. (17:49) ఇది ఎంతో సౌభాగ్యకరమైన విషయం. దీన్ని …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *