అభిప్రాయాలు

నలందాను దహనం చేసింది ముస్లిములు కాదు బ్రాహ్మణులు

ఈ అంశం వినేవారికి  చాలా  ఆశ్చర్య కరంగా ఉండొచ్చు.  చరిత్రను వక్రీకరించి రాశారనడానికి ఇదొక పెద్ద ఉదాహరణ. బయటవాళ్ళు  సరే,  బౌద్ధులు కూడా బౌద్ధంపై  దాడి చేసింది  ముస్లింలేనని బలంగా నమ్ముతున్నారు. ఇది వారి అవ గాహనా లేమికి, చరిత్రపై వారికున్న అవగా హనకు  నిదర్శనం. బ్రాహ్మణులు చేసిన ఘోరాన్ని తెలివిగా  ముస్లింలపైకి నెట్టారు. ఇదే నిజమని  నమ్ముతూ  వస్తున్నారు. డాక్టర్‌ అంబేద్కర్‌ రచనలు` ప్రసంగాలు: సంపుట:3లో విప్లవం` ప్రతి విప్లవం అనే చాప్టర్‌ను  చదివితే ఎవరు ఎవరి మీద దాడులు  చేశారో స్పష్టంగా …

Read More »